หน้าแรก

  

  

ภารกิจ
บริษัท เทคโน พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ทำงานในด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบปรับอากาศ ความร้อน และการประหยัดพลังงาน ซึ่งมุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการบริการ
ที่ครบวงจร  ตลอดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อลูกค้า  ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  ดังนั้นภารกิจ
จึงประกอบไปด้วย
1.  การนำเสนอผลิตภัณฑ์  และบริการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
2.  ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน  และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  ตลอดจน
ให้ความสำคัญถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.  พัฒนาทักษะ  ความรู้  และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนส่งเสริมค่านิยม 4 ประการ  ได้แก่การเอาใจใส่
(Caring) การใฝ่สร้างสรรค์ (Creativity)  ความน่าเชื่อถือ (Credibility)  และความกล้า  (Courageous) 
แก่พนักงาน  ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลให้เกิดความพึงพอใจ และ เชื่อมั่นในบริการของบริษัท
อย่างต่อเนื่อง
งานบริการ
งานวิศวกรรมไฟฟ้า
งานด้านออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ภายในอาคาร สำนักงานต่างๆ
งานวิศวกรรมเครื่องกล
งานติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านที่พักอาศัย สำนักงาน โรงงาน
งานออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบ VRV  VRF และ Chiller
ผลงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRV
- งานย้าย Fan coil unit บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (สามเสน) อาคาร Non Alcohol

  
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ VRV บ้านพักอาศัย พหลโยธิน ซอย 9
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ VRV  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (อาคาร บุญเติม)
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ VRV  โรงพยาบาล บุญญาเวช (บางแค)